Alternatívne riešenie sporov


  1. V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej „zákon o ARS“)  návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedeného na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel-skych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo zvoliť si ktorýkoľvek z týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line v zmysle http://ec.europa.eu/consumers/odr,  ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal vôbec do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v zákone o ARS a na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s