Reklamačný poriadok


  1. Spoločnosť Ďumbierska, s.r.o., so sídlom Gorazdova 16, 811 04  Bratislava, ICO: 46 406 361, DIČ: 2023365113, IČ DPH: SK2023365113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76755/B (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje spôsob reklamácie spotrebiteľa a postup pri riešení reklamácie a spôsob vykonania nápravy,  Týka sa tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.ankerbrot.sk. Pri reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o zakúpení (faktúru, pokladničný doklad). 
  2. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaný tovar pri prevzatí alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používaniu, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
  3. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, pokiaľ je vyznačená na obale, pričom lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. U potravinárskeho tovaru typu obložené a nátierkové chlebíčky, zákusky, koláče a všetky ďalšie objednávané produkty je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby. Pri nebalených pekárenských produktoch a zákuskoch sa dátumom spotreby rozumie deň nasledujúci po dni kúpy. Produkty rýchleho občerstvenia (obložené pečivo, šaláty) sú určené k okamžitej spotrebe.
  4. Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru.
  5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to v jeho prevádzkarni,  v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky a to najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, nakoľko sa jedná o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe. Kupujúci je oprávnený reklamovať svoj tovar aj na e-mailovej adrese predávajúceho catering@ankerpekaren.sk
  6. Reklamáciu vybaví predávajúci podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie v zložitých prípadoch, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo vráti kupujúcemu peniaze.
  7. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.2.2023 a je zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.ankerbrot.sk.
 
V Bratislave, dňa 1. 2. 2023