Ochrana osobných údajov


Spoločnosť Ďumbierska, s. r. o. týmto oznamuje svojim zákazníkom, že spracúva ako prevádzkovateľ ich osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
 
Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov e-shopu nachádzajúceho sa na doméne www.ankerbrot.sk, ako aj na zákazníkov jednotlivých prevádzok spoločnosti Ďumbierska, s. r. o.  „Anker“ (ďalej spolu len ako „Dotknuté osoby“).

I. Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je spoločnosť:
Ďumbierska, s. r. o.
IČO 46 406 361
so sídlom Gorazdova 16, 811 04 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 76755/B
e-mail: gdpr@ankerpekaren.sk
 
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb môže byť:
 1. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej stranou je Dotknutá osoba, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb;
 2. poskytovanie zliav, bonusov, vernostných programov;
 3. plnenie daňových a účtovných predpisov;
 4. zabezpečenie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa;
 5. ochrana majetku (Prevádzkovateľ vyhotovuje obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam prostredníctvom kamier nachádzajúcich sa v jednotlivých prevádzkach Prevádzkovateľa);
 6. prevádzka webovej stránky Prevádzkovateľa www.ankerbrot.sk a stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach napr. Facebook a Instagram (Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke a na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies);
 7. organizovanie spotrebiteľských súťaží;
 8. marketingové účely Prevádzkovateľa.

III. Právny základ spracúvania 

Právnym základom spracúvania je
 1. §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy;
 2. §13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností;
 3. §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabezpečiť a vymáhať jeho prípadné právne nároky;
 4. §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu svojho majetku prostredníctvom kamerového systému;
 5. §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť svojej webovej stránky a svojich stránok na sociálnych sieťach;
 6. §14 Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 7 GDPR – poskytnutý súhlas Dotknutej osoby (pri spotrebiteľských súťažiach a marketingových účeloch).

IV. Predmet spracúvania 

Predmetom spracúvania sú:
 1. základné identifikačné a kontaktné osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré boli poskytnuté Dotknutými osobami a sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania (najmä meno, priezvisko, adresa, email, telefón) – poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, bez poskytnutie údajov však nemôže dôjsť k riadnemu plneniu zmluvy s Dotknutou osobou;
 2. obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam z kamery z prevádzok Prevádzkovateľa – Dotknuté osoby sú na existenciu kamier upozornené aj na jednotlivých prevádzkach;
 3. cookies – Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.ankerbrot.sk cookies, ktoré slúžia na riadnu prevádzku webovej stránky a na účel analýzy prevádzky webovej stránky (štatistika návštevnosti stránky). Cookies predstavujú malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Webová lokalita si na určitý čas zachováva informácie o krokoch Dotknutej osoby a preferenciách, ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné používateľské nastavenia, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí Dotknutá osoba opätovne uvádzať. Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené na aboutcookies.org. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať;
 4. cookies – Prevádzkovateľ využíva cookies aj na svojich stránkach na sociálnych sieťach ako napr. Facebook a Instagram. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/;
 5. meno, priezvisko a pracovná pozícia / funkcia v prípade zverejnenia referencie na stránke Prevádzkovateľa (na základe poskytnutého súhlasu).  

V. Kategórie príjemcov 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:
 1. externý mzdový účtovník Prevádzkovateľa, ktorý bude ako sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa;
 2. IDOHLAD, s.r.o. – spoločnosť zabezpečujúca kamerový systém Prevádzkovateľa;
 3. Google – spoločnosť poskytujúca službu Google Analytics slúžiacu na analýzu prevádzky webovej stránky Prevádzkovateľa;
 4. Facebook – spoločnosť zabezpečujúca stránku Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram prostredníctvom ktorej môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov Dotknutých osôb (v prípade udelenia súhlasu);
 5. poskytovatelia právneho a daňového poradenstva;
 6. poskytovatelia IT a poštových služieb;
 7. Daňový úrad;
 8. Slovenská obchodná inšpekcia;
 9. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;
 10. iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

VI. Prenos osobných údajov 

Doména Prevádzkovateľa www.ankerbrot.sk používa službu „Google Analytics“, poskytovanú spoločnosťou Google LLC (USA), za účelom analýzy prevádzky predmetnej webovej stránky. Spoločnosť Google LLC je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Zhromažďovanie osobných údajov za týmto účelom môže Dotknutá osoba deaktivovať tak, že si stiahne a nainštaluje nasledovný doplnok do svojho prehliadača (Google Analytics Opt-out Browser Add-on): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk
 
Osobné údaje môžu byť v prípade poskytnutia súhlasu zo strany Dotknutej osoby zverejnené prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa a prostredníctvom stránky Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Sociálnu sieť Facebook a Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc. (USA), ktorá je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/.

VII. Doba uchovávania 

Osobné údaje budú uchovávané počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.
 
V prípade kamerového systému bude záznam uchovávaný max. po dobu 10 dní (ak nie je potrebný na uplatnenie právnych nárokov).
 
V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase Dotknutej osoby, osobné údaje sa za týmto účelom budú spracúvať maximálne po dobu udeleného súhlasu.
 
Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené na aboutcookies.org. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať.

VIII. Opatrenia na ochranu osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením. Prevádzkovateľ využíva najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a pre­no­su dát a pravidelne venuje pozornosť odborným zna­lostiam svojho personálu.

IX. Práva dotknutých osôb 

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:
 
 1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní);
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov (Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v online režime na webovej stránke Prevádzkovateľa www.ankerbrot.sk po prihlásení v sekcii „Môj profil“);
 3. právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie);
 4. právo namietať proti spracúvaniu;
 5. právo na prenosnosť údajov;
 6. ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov).
 
Dotknutým osobám poskytne Prevádzkovateľ kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje o nich získal a za akým účelom. V prípade záujmu môže Dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: gdpr@ankerpekaren.sk alebo poštou na adrese Tupého 29/12560, 831 01 Bratislava- Nové Mesto. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskyt­nu­tie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Zákonom o ochrane osobných údajov resp. Naria­dením (napr. pri zjavne neopodstatnenej žiadosti alebo opakujúcej sa žiadosti). Na získanie informácie sa Dotknutá osoba musí identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia alebo preukázať, že je oprávnená prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

X. Právo odvolať súhlas 

Ak je spracúvanie založené na súhlase, Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@ankerpekaren.sk alebo poštou prostredníctvom adresy Tupého 29/12560, 831 01 Bratislava- Nové Mesto. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie alebo iný spôsob autentifikácie odvolania súhlasu.

XI. Právo namietať proti spracúvaniu 

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu  ich osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknuté osoby majú právo namietať zaslaním správy na e-mailovú adresu gdpr@ankerpekaren.sk alebo poštou na adresu Tupého 29/12560, 831 01 Bratislava- Nové Mesto. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie.

XII. Orgán dozoru 

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Prevádzkovateľ dodržiava  všetky stanovené legislatívne pravidlá a bezpečnostné opatrenia.  V prípade, že by to Dotknuté osoby považovali za potrebné a nebudú súhlasiť so spôsobom, akým dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava

XIII. Záverečné ustanovenia 

V prípade nákupu prostredníctvom e-shopu tvoria tieto podmienky ochrany osobných údajov súčasť všeobecných obchodných podmienok.
 
Tieto podmienky sú zverejnené na doméne Prevádzkovateľa www.ankerbrot.sk v sekcii „Dôležité informácie – ochrana osobných údajov“ a nachádzajúca sa aj na všetkých prevádzkach „Anker“.
 
Tieto podmienky sa uplatňujú od 25.05.2018 a sú pravidelne revidované a aktualizované.
 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo poštou:
 
e-mail: gdpr@ankerpekaren.sk
adresa: Gorazdova 16, 811 04 Bratislava